Automatische incasso & FAQ

 

Om de inning van de contributies te vereenvoudigen is het vriendelijke doch dringende verzoek aan alle leden en toekomstige leden om gebruik te maken van de automatische incasso. Automatische incasso heeft nu een aandeel van ruim 85%, de bedoeling is dat het de norm wordt. 


Alle leden krijgen eind oktober, na de ALV, een factuur gemaild voor de contributie. Voor diegene die reeds gebruik maken van een doorlopende machtiging wordt de contributie in twee termijnen geincasseerd.  Leden die niet betalen middels een automatische incasso, ontvangen een factuur met voor de volledige contributie. Daarbij wordt een opslag gerekend voor de administratieve lasten.  


Benadrukt zij dat de hoogte van de contributie is voorgelegd aan en goedgekeurd door de ALV, alvorens de de facturen worden opgemaakt en verstuurd. 


Als een lid het niet eens is met de afschrijving, heeft hij/zij 56 kalenderdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Overigens blijft de betalingsverplichting dan wel staan en zal bij niet tijdige betaling aanmaningskosten in rekening worden gebracht. 


Nieuwe leden moeten zich bij inschrijving akkoord verklaren met automatische incasso automatische incasso indienen bij de inschrijving.  

 

Er blijft voor bestaande leden de mogelijkheid per factuur middels overschrijving te betalen in 1 termijn binnen 14 dagen. De verhogingen bij niet tijdige betaling en uiteindelijk schorsing gelden voor beide betalingswijzen. 

 


FAQ

1 Wie bepaalt de hoogte van de contributie(s)? 

   Het bestuur stelt de contributies voor aan de ALV. De ALV stelt de contributies vast.


2 Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de afschrijving?

   Je hebt altijd het recht om een incasso terug te boeken. Dit ontslaat je niet van de verplichting om contributie te betalen. Een mailtje naar de penningmeester biedt veelal uitkomst en een eventuele foutieve incasso wordt uiteraard gecorrigeerd


3 Hoe kan ik een factuur betaling omzetten in een automatische incasso?

   Mailtje naar de penningmeester met het verzoek om factuurbetaling om te zetten naar automatische incasso. Graag ook het IBAN nummer en naam vermelden. Indien er sprake is van meerdere leden, graag ook vermelden voor welke leden dat dan geldt


4 Wat als ik niet betaal...?

   Indien een lid niet betaalt, dan wordt er een aanmaning verstuurd. Indien ook hieraan geen opvolging gegeven wordt zullen we moeten overgaan tot het het nemen van andere maatregelen, zoals het niet meer toelaten tot trainingen en/of wedstrijden


5 Wat moet ik doen als ik het onjuiste bedrag gefactureerd krijg?

   Ieder lid is gekoppeld aan een lidmaatschap en daarmee aan een van de contributie regels. Het kan voorkomen dat een lid verkeerd is gekoppeld. Indien dat zo is, corrigeren we dat. Een mailtje naar de penningmeester volstaat


6 Wat als ik heb (te laat) heb opgezegd?

   De hockeyclub maakt het gehele jaar door kosten. Ook richting KNHB die als peildatum heeft begin September. Daarom is het belang tijdig op te zeggen. Indien je na deze datum opzegt zullen we kosten doorbelasten. 


7 Zit Zaalhockey in de contributie? 

  Voor de jongste jeugd niet, want die spelen niet in de zaal. Voor alle andere (Jeugd en senioren) geldt dat een ‘extra’ contributie wordt geheven voor het deelnemen aan de zaalcompetitie. Deze wordt in de loop van januari geind. 


8 Waarom gaan de contributies omhoog? 

   HC Geldermalsen probeert, met de financiële middelen die het heeft, goede hockeyfaciliteiten te bieden. Dat wil zeggen, goed onderhouden velden, trainingen en een clubhuis. De kosten hiervan stijgen, omdat ook onze externe partijen hogere prijzen berekenen. Daarnaast is het bijzonder lastig om voldoende vrijwilligers te vinden en zullen we als club toch een (kleine) vergoeding betalen aan de trainers en barmedewerkers.  

   Gelukkig zijn we, in vergelijking met andere clubs, nog steeds in staat om tegen een relatief lage contributie veel hockeyplezier te bieden. 


9 Wat als ik de contributie niet in 1x (of in 2x) kan betalen?

   Neem dan even contact op met de penningmeester. Het sportieve belang staat voorop en in samenspraak kunnen we een betalingsregeling opstellen. Overigens is er ook een sportfonds bij de gemeente beschikbaar zodat het voor iedereen mogelijk is lid te worden van de gezelligste hockeyclub van de Betuwe! 


 10 Krijg ik geld terug als ik gedurende het seizoen opzeg?      

 

  Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer  bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling  van het bestuur